ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศูนย์ประสานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 16