ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนจัดการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค 16
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค Cluster 16 โดยมี นายไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์สพป.นครราชสีมาเขต 1,นายจำรัส สอนกล้า ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1,นางสุนันทา พุทธวรรณะ ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 1 และ น.ส.อริสรา สะสม รอง ผอ ร.ร.สรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ได้ให้การนิเทศและเยี่ยมชมให้กำลังใจการทำงานของศูนย์ Cluster 16
เปิดรั้วโรงเรียนบ้านผาฮี้ (Open house)ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาดูงาน DLIT
คณะครูโรงเรียนบ้านผาฮี้ อบรม eDLTV สู้ลมหนาว